Аюулгүй эхлэлт -Сейф старт

Амжилттай аюулгүй эxлэлт гэдэг нь xүн бүрийн оролцоо хэрэгтэй гэсэн үг.